ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านท่าวารี หมู่ที่ 1

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านท่าวารี หมู่ที่ 1

1 มี.ค. 2021 09:00:00 ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หัวดอน 94


TOP