ปรับปรุงล่าสุด 23 มี.ค. 2022 03:53:08 893

อำนาจหน้าที่ของกองการศึกษาฯ

 

     กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานบริหารการศึกษา งานพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ปฐมศึกษา มัธยมศึกษา  และอาชีวศึกษา งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา งานโรงเรียน งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด งานพิพิธภัณฑ์ งานเครือข่ายทางการศึกษา  งานศึกษานิเทศก์ งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา  งานการศาสนา งานบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นงานการกีฬา และนันทนาการ  งานกิจกรรมเด็กเยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียน งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานส่งเสริมสวัสดิการ  สวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา งานบริหารงานบุคคลของพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และพนักงานจ้างสังกัดสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรณียังไม่จัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่น ๆ   ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  โดยแบ่งส่วนราชการภายใน  ดังนี้
     งานบริหารการศึกษา  หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
         -  งานบริหารงานทั่วไป
         -  งานบริหารการศึกษา
         -  งานวางแผนและสถิติ
         -  งานการเงินและบัญชี
         -  งานนิเทศและการศึกษา
     งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
         -  งานกิจการศาสนา
         -  งานประเพณี ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
         -  งานกิจการเด็กและเยาวชน
         -  งานกีฬาและสันทนาการ
     งานกิจการโรงเรียน  หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
         -  งานจัดการศึกษา
         -  งานพลศึกษา
         -  งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผลโรงเรียน
         -  งานบริหารและบำรุงสถานศึกษา
         -  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก