ปรับปรุงล่าสุด 23 มี.ค. 2022 03:48:33 856

อำนาจหน้าที่ของกองช่าง

           

     กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสำรวจ งานออกแบบและเขียนแบบ งานประมาณราคา งานจัดทำราคากลาง งานจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่าง ๆ งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานจัดทำทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ำ งานติดตั้งซ่อมบำรุงระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานจัดทำแผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุงประจำปี งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานจัดทำประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล งานจัดทำทะเบียนประวัติการใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ  งานเกี่ยวกับการประปา งานเกี่ยวกับการช่างสุขาภิบาล งานช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล งานช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานช่วยเหลือสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่าง ๆ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  โดยแบ่งส่วนราชการภายใน  ดังนี้
        งานสำรวจและออกแบบ  
            -  งานสำรวจออกแบบและเขียนแบบ
            -  งานประมาณราคา
            -  งานจัดทำราคากลาง
            -  งานจัดทำทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน  อาคาร  สะพาน
        งานควบคุมการก่อสร้าง  
            -  งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย
            -  งานออกแบบและบริการข้อมูล
            -  งานตรวจสอบการก่อสร้าง
            -  งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ
        งานสาธารณูปโภค  หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
            -  งานสาธารณูปโภค
            -  งานสวนสาธารณะ
        งานผังเมือง  หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
            -  งานวางระบบผังเมือง
            -  งานสำรวจและแผนที่
            -  งานวางผังพัฒนาเมือง
            -  งานควบคุมทางผังเมือง