ปรับปรุงล่าสุด 23 เม.ย. 2024 06:01:12 1,007

สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน ณ จุดให้บริการ (Walk-in) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

สถิติการให้บริการ เดือน
ปี พ.ศ. 2565 ปี พ.ศ. 2566
 ต.ค.   พ.ย.   ธ.ค.   ม.ค.   ก.พ.   มี.ค.   เม.ย   พ.ค.   มิ.ย.   ก.ค.   ส.ค.   ก.ย. 
 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ/การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 39 20 14 10 5 4 2 0 1 3 5 5
 การจดทะเบียนพาณิชย์ 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 งานจัดเก็บภาษี 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0
 การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0
 การรับแจ้งเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 การสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค 0 0 0 0 20 3 5 0 0 0 0 0
 การช่วยเหลือสาธารณภัย 2 3 5 0 0 2 3 0 3 0 0 0
 การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
 การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 การรับแจ้งขุดดิน/ถมดิน 0 0 0 0 3 5 1 0 0 0 0 0
 การบำรุงรักษา/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
 การบริการด้านสาธารณสุข 0 1 6 0 4 0 0 0 0 2 0 0
รวม 45 26 31 15 33 114 11 3 4 5 5 5

 

สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการผ่านช่องทาง E-Service ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566

​​​​​​​องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

สถิติการให้บริการ เดือน
ปี พ.ศ. 2565 ปี พ.ศ. 2566
 ต.ค.   พ.ย.   ธ.ค.   ม.ค.   ก.พ.   มี.ค.   เม.ย   พ.ค.   มิ.ย.   ก.ค.   ส.ค.   ก.ย. 
 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ/การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 การจดทะเบียนพาณิชย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 งานจัดเก็บภาษี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 การรับแจ้งเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 การสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 การช่วยเหลือสาธารณภัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 การรับแจ้งขุดดิน/ถมดิน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 การบำรุงรักษา/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 การบริการด้านสาธารณสุข 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0