ปรับปรุงล่าสุด 23 มี.ค. 2022 03:44:39 920

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัด อบต.

 

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล งานเลขานุการของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล การบริหารงานบุคคล ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง งานกิจการขนส่ง งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานส่งเสริมการเกษตร  งานการพาณิชย์ งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจราจร งานวิเทศสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนิติการ งานคุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ งานสิ่งแวดล้อม และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง สำนัก หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นการเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการ  ของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  โดยแบ่งส่วนราชการภายใน  ดังนี้

        1.1  งานบริหารงานทั่วไป   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
                -  งานสารบรรณ
                -  งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร
                -  งานเลือกตั้ง
                -  งานการเกษตร
                -  งานร้องเรียนร้องทุกข์
                -  งานนิติการ
                -  งานกิจการสภา
                -  งานข้อมูลข่าวสาร
                -  งานอื่นที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนใด
        1.2  งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
                -  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
                -  งานวิชาการ
                -  งานงานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ
                -  งานแผนงานและงบประมาณ
                -  งานประชาสัมพันธ์
        1.3  งานการเจ้าหน้าที่  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
                -  งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
                -  งานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
                -  งานวินัยและส่งเสริมคุณธรรม
                -  งานบุคลากรทางการศึกษา
                -  งานสรรหาและเลือกสรร
                -  งานบรรจุแต่งตั้งและอัตรากำลัง
                -  งานทะเบียนประวัติ
                -  งานระบบสารสนเทศข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ
                -  งานสิทธิสวัสดิการทุกประเภท
                -  งานการลาทุกประเภท
        1.4  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
                -  งานอำนวยการ
                -  งานป้องกัน
                -  งานช่วยเหลือฟื้นฟู
        1.5  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
               -  งานควบคุมโรคติดต่อ
               -  งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
               -  งานรักษาความสะอาด