กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ วันจันทร์ที่ 29 ม.ค. 2567

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ วันจันทร์ที่ 29 ม.ค. 2567

29 ม.ค. 2024 11:18:39 การขับเคลื่อนจริยธรรม อบต.หัวดอน 99

วันจันทร์ที่ 29 ม.ค. 2567 เวลา 08.30 น. ณ ลานถนนหน้าอาคารที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน ได้มีกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ซึ่งจะมีขึ้นในทุกเช้าวันจันทร์ โดยมีบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกคน โดยมีนายชุมพล ดอกดวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน เป็นประธานกิจกรรมเคารพธงชาติไทย สวดมนต์ไหว้พระ ในครั้งนี้มีการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้ทราบถึงรายละเอียดเนื้อหา ของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ และประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ และเพื่อให้บุคลากรทุกคนในองค์กรนำหลักเกณฑ์ตามประมวลจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติตน และรักษาคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม  (Do’s & Don’ts) ข้อควรทำ ข้อไม่ควรทำTOP