การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพื่อบริการประชาชน การขอใช้สถานที่

การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพื่อบริการประชาชน การขอใช้สถานที่

3 พ.ย. 2014 09:00:00 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน อบต.หัวดอน 57


TOP