การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพื่อบริการประชาชน การขอรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์

การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพื่อบริการประชาชน การขอรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์

3 พ.ย. 2014 09:00:00 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน อบต.หัวดอน 64


TOP