การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพื่อบริการประชาชน การขอรับข้อมูลข่าวสาร

การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพื่อบริการประชาชน การขอรับข้อมูลข่าวสาร

3 พ.ย. 2014 09:00:00 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน อบต.หัวดอน 62


TOP