ITA การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ( OIT ) ปี 2566

ITA การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ( OIT ) ปี 2566

12 ธ.ค. 2022 14:43:39 Integrity and Transparency Assessment (ITA) อบต.หัวดอน 57 

ข้อ   ข้อมูล แหล่งข้อมูล URL
ข้อมูลพื้นฐาน
O1   โครงสร้าง

   

O2   ข้อมูลผู้บริหาร

O3   อำนาจหน้าที่

ภารกิจและความรับผิดชอบของหน่วยงาน
 

O4   แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

 

O5   ข้อมูลการติดต่อ


 

O6   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
O7   ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8   Q & A

Facebook

ถาม-ตอบ

O9   Social Network

 

Facebook


huadon.go.th

O10   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
การเนินงาน
O11   แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

O12   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

O13   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 

การปฏิบัติงาน
O14   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ
O15   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ


O16   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 

O17   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

O18   E - Service

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O19   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ


O20   ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


 

O21   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

 

O22   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี  
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O23   นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

- ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


- แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 

O24   การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

O25   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


 

O26   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


 

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O27   แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


 

O28   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

 

O29   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O30   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


 

นโยบาย No Gift Policy
O31   ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฎิบัติหน้าที่ 

O32   การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

 

O33   รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy  
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O34   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

O35   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ


 

แผนป้องกันการทุจริต
O36   แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต

O37   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

O38   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  
มาตราการเสริมสร้างมาตราฐานทางจริยธรรม
O39   ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 

 

O40   การขับเคลื่อนจริยธรรม  
O41   การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
O42   มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O43   การดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานTOP