ราคากลางโครงการปรับปรุงและจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบภูมิสารสนเทศ

ราคากลางโครงการปรับปรุงและจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบภูมิสารสนเทศ

16 พ.ค. 2019 09:00:00 ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หัวดอน 74


TOP