ประกาศ ราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าวารี บ้านหัวดอน หมู่ที่ 1

ประกาศ ราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าวารี บ้านหัวดอน หมู่ที่ 1

23 ส.ค. 2021 09:00:00 ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หัวดอน 106


TOP