ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านแขม หมู่ที่ 11

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านแขม หมู่ที่ 11

1 มี.ค. 2021 09:00:00 ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หัวดอน 89


TOP