ประกาศราคากลางซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทาง บ้านเสียมหมู่ที่ 7-บ้านหัวดอนหมู่ที่ 1 ตำบลหัวดอน

ประกาศราคากลางซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทาง บ้านเสียมหมู่ที่ 7-บ้านหัวดอนหมู่ที่ 1 ตำบลหัวดอน

10 เม.ย. 2020 09:00:00 ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หัวดอน 62


TOP