การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพื่อบริการประชาชน การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพื่อบริการประชาชน การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

3 พ.ย. 2014 09:00:00 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน อบต.หัวดอน 59


TOP