ศูนย์พุทธรรมสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ป่าดงใหญ่วังอ้อ
24 มี.ค. 2022 13:33:15 แหล่งท่องเที่ยว/สถานที่สำคัญ อบต.หัวดอน 1,090
ศูนย์พุทธรรมสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ป่าดงใหญ่วังอ้อ                     เป็นศูนย์สำหรับฝึกอบรมเด็ก เยาวชน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ประจำจังหวั...