สอบถามการขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ

โพสโดย นายสมศักดิ์ วันทา เมื่อ 29 เม.ย. 2022 04:07:22

สอบถามการขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ

รายการความคิดเห็น

โพสโดย เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เมื่อ 29 เม.ย. 2022 06:55:32
-ผู้ที่ยื่นคำขอลงทะเบียนผู้สูงอายุต้องเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ตำบลหัวดอน ที่มีจะมีอายุครบ60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณถัดไป หรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาใหม่ ผู้สูงอายุที่มาขึ้นทะเบียนต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นจากหน่วยงานรัฐ -เอกสารที่ยื่นขอขึ้นทะเบียน 1.สำเนาบัตรประชาชน 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3.สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร สามารถยื่นได้ที่ กองสวัสดิการสังคม อบต.หัวดอน ในวันและเวลาราชการ